آدرس فروشگاه:
البرز، کرج، خیابان شهید بهشتی، ابتدای دهقان ویلای اول، روبروی نمایشگاه اتومبیل امین، واحد ۴
تلفن تماس:
۰۲۶۳۴۴۷۶۳۳۴